نام و نام خانوا دگی:   هادی عبداللهی فر

مدرک تحصیلی: دانشجوی دوره دکترای تربیت بدنی– گرایش مدیریت ورزشی

سوابق: 

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

  • مدیر پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
  • مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
  • معاون مدیر کل دفتر فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش
  • دبیر فدراسیون ورزش مدارس کشور
  • مسئول واحد برنامه ریزی و پژوهش کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران
  • عضو شورای سردبیری، نویسندگان و مدیر داخلی نشریه ورزش و ارزش