حوزه معاونت آموزش

ساختمان آموزشی شماره یک

مسئول ساختمان: آقای مهندس صادق اشرفی

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2614

ساختمان آموزشی شماره سه

مسئول ساختمان: آقای میرعابدینی

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2554