معاونت علمی (بخش آموزش)

دانشکده علوم پزشکی

کارشناس رشته پرستاری: آقای مهندس سهرابی پور

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2752

دانشکده فنی و مهندسی

ساختمان آموزشی شماره یک

مسئول ساختمان: آقای مهندس صادق اشرفی

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2432

دانشکده علوم انسانی و هنر

ساختمان آموزشی شماره سه

مسئول ساختمان: آقای میرعابدینی

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2554