صفحه اصلی

دانشکده علوم پزشکی

کارشناس رشته پرستاری: سرکار خانم فاتحی

شماره تماس: 76344344

دانشکده فنی و مهندسی

مسئول امور آموزشی و پژوهشی : آقای مهندس فیضی

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2660

دانشکده علوم انسانی و هنر

مسئول امور آموزشی و پژوهشی : آقای مهندس تقوی

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2551و مستقیم 76301271