|  
جمعه 7 فروردين 1394
    نظرسنجی        تماس با ما   
English  |   |   | 
 
 
 • جلسه توجیهی پروژه و کاراموزی استاد مسعودی فر به روز  چهارشنبه مورخ 20 فروردین 94 تغییر پیدا کرد.ضمنا این جلسه راس ساعت 11 در سایت یک کامپیوتر مجتمع 1برگزار می گردد.
 • کلاس های استاد نیلی آرام روز چهارشنبه مورخ 93/12/20 برگزار نمی گردد.
 • دانشجویانی که درس پروژه و کاراموزی را با استاد مهدی سلطانی اخذ نموده اند روز های یکشنبه مورخ 93/12/17 ساعت 12:30 و دوشنبه مورخ 93/12/18 ساعت 16:00 جهت هماهنگی موضوع به سایت 2 در مجتمع 1 مراجعه نمایند.
 • کلاس های استاد مریم زارعی روز پنجشنبه مورخ 93/12/14 برگزار نمی گردد.
 • کلاس توجیهی پروژه استاد الهام رمضانی مورخه شنبه 93/12/16 ساعت 15:00 برگزار می گردد.
 • کلاس های استاد حسینخانی روز چهارشنبه مورخ 93/12/20 برگزار نمی گردد.
 • کلاس های استاد طاهریان روز یکشنبه مورخ 93/12/10 برگزار نمی گردد
 • جلسه توجیهی پروژه و کاراموزی استاد زندی روز پنجشنبه مورخ 93/12/6 درس کاراموزی ساعت 9:30 و درس پروژه ساعت 11:30 برگزار می گردد.
 • کلاس های استاد سلطانی روز یکشنبه مورخ 93/12/10 برگزار نمی گردد.
 • کلاس های خانم بنهری روز سه شنبه مورخ 93/12/12 برگزار نمی گردد.
 • کلاس استاد مجیدی روز یکشنبه مورخ 93/12/3 برگزار نمی گردد.
 • جلسه ارائه پروژه و کاراموزی استاد پرکار و استاد فضلی و استاد امایه روز پنجشنبه مورخ 93/11/30 از ساعت 11:00 در سایت 1 برگزار می گردد.
 • جلسه تحویل پروژه و کاراموزی (گزارش و سایر مدارک) استاد مسعودی فر روز چهارشنبه مورخ 93/11/29 راس ساعت 11:30 در سایت 1 برگزار می گردد.
 • کلاس های استاد خاکی روز یکشنبه مورخ 93/11/26 برگزار نمی گردد.
 • دانشجویانی که درس کاراموزی را با استاد سلطانی اخذ نموده اند جهت ارائه گزارش روز یکشنبه مورخ 93/11/5 از ساعت 9:00 الی 11:00 صبح به دفتر اساتید مجتمع 1 مراجعه نمایند.
 • دانشجویانی که درس پروژه و کاراموزی را با استاد مهربانی اخذ نموده اند جهت ارائه گزارش درس مربوطه روز یکشنبه مورخ 93/11/5 از ساعت 9:00 الی 11:00 صبح به دفتر اساتید مجتمع 3 مراجعه نمایند.
 • کلاس های استاد مشکین روز پنجشنبه مورخ 93/10/11 برگزار نمی گردد.
 • کلاس های استاد جهان سیر مورخ 93/10/8 برگزار نمی گردد.اسامی حذفیات و نمرات میان ترم در وبلاگ قابل مشاهده است.
 • کلیه کلاسهای استاد جبلی یکشنبه 93/10/7 تشکیل نخواهد شد
 • کلاس جبرانی استاد وطنیان به شرح ذیل روز دوشنبه مورخ 93/10/8 در کلاس 316 برگزار می گردد:
 • درس زبان ماشین و برنامه سازی سیستم از ساعت 8:00 الی 10:15
 • درس زبان تخصصی از ساعت 10:15 الی 11:45
 • درس زبان تخصصی از ساعت 11:45 الی 13:00
 • درس زبان ماشین و برنامه سازی سیستم از ساعت 13:45 الی 16:00
 • کلاس زبان ماشین و اسمبلی استاد دادگر روز دوشنبه93/10/1 در سایت 2 برگزار میگردد.
 • کلاس جبرانی استاد مشکین روز پنج شنبه مورخ 93/9/27 درس مهندسی نرم افزار از ساعت 7:50 الی 10:00 و محیط های چند رسانه ای از ساعت 15:00 الی 16:50 در کلاس 317 برگزار می گردد.
 • کلاس جبرانی استاد حسنی مقدم روز چهارشنبه مورخ 93/9/26 درس اقتصاد مهندسی از ساعت 7:50 الی 10:05 و درس اصول مدیریت از ساعت 10:05 الی 12:15 در کلاس 317 برگزار می گردد.
 • جلسه توجیهی درس کاراموزی و پروژه  استاد  یاری  مورخ 93/10/9 از ساعت 13:15 الی 14:15 در سایت شماره 3 برگزار می گردد.
 • کلاس جبرانی درس مدار منطقی استاد آموت سر روز یکشنبه مورخ 93/9/23 از ساعت 15:35 الی 16:45 در کلاس 317 برگزار می گردد.
 • کلاس های استاد پرکار روز یکشنبه 93/9/16 از ساعت 12:00 و روز پنجشنبه مورخ 93/9/20 برگزار نمی گردد.
 • کلاس های استاد نوروزی نشلجی روز یکشنبه 93/9/16 برگزار نمی گردد.
 • کلاس های جبرانی استاد سعادتمند به شرح ذیل در کلاس 317 برگزار می گردد:
 • درس معماری کامپیوتر روز چهارشنبه مورخ  93/9/26 از ساعت 15:00 الی 16:45
 • درس نظریه زبان ها روز پنجشنبه مورخ 93/9/27 از ساعت 10:05 الی 12:15
 • درس معماری کامپیوتر روز چهارشنبه مورخ 93/10/3 از ساعت 15:00 الی 16:45
 • درس نظریه زبان ها روز پنجشنبه مورخ 93/10/4 از ساعت 10:05 الی 12:15
 • کلاس های استاد سعادتمند در مورخ 93/10/10 برگزار نمی گردد.
 • کلاس های استاد سعادتمند روز چهارشنبه مورخ 93/9/19 برگزار نمی گردد.
 • کلاس های استاد شاه بهرامی روز یکشنبه مورخ 93/9/16 برگزار نمی گردد.
 • کلاس جبرانی استاد سعادتمند روز پنجشنبه مورخ 93/9/13 به شرح ذیل در کلاس 316 برگزار می گردد:
 • درس معماری کامپیوتر از ساعت 7:50 الی 10:05
 • درس نظریه زبان ها و ماشین ها از ساعت 10:05 الی 12:15
 • درس مهندسی اینترنت از ساعت 13:00 الی 15:15
 • امتحان میان ترم درس فیزیک 2 با مشخصه 3003 استاد ایل بیگی روز شنبه مورخ 93/9/15 ساعت 14:30 در کلاس 201 برگزار می گردد.
 • کلاس مهندسی اینترنت استاد زندی روز پنجشنبه مورخ 93/9/6 برگزار نمی گردد.
 • جلسه توجیهی پروژه استاد مهدی علی سلطانی روز یکشنبه مورخ 93/9/9 ساعت 11:00 در سایت 4 مجتمع یک برگزار می گردد.عدم حضور به منزله حذف درس می باشد.
 • کلاس جبرانی درس مدار منطقی استاد آموت سر روز یکشنبه مورخ 93/9/16 از ساعت 15:15 الی 16:45 در کلاس 316 برگزارمی گردد.
 • کلاس حل تمرین درس معماری کامپیوتر استاد جبلی روز پنجشنبه مورخ 93/9/6 از ساعت 9:00 الی 12:00 و کلاس جبرانی درس ریزپردازنده همان روز از ساعت 12:00 الی 15:00 برگزار می گردد.
 • جلسه توجیهی پروژه و کاراموزی استاد مسعودی فر در روز های سه شنبه 93/9/4 و 93/9/11 ساعت 11:00 در سایت 6 برگزار می گردد.
 • کلاس جبرانی درس معادلات دیفرانسیل استاد ندا نوری روز سه شنبه مورخ 93/9/4 از ساعت 10:00 الی 11:30 در کلاس 317 برگزار می گردد.
 • کلاس های استاد سعاتمند روز چهارشنبه مورخ 93/9/5 برگزار نمی گردد و جبرانی آن در روز چهارشنبه مورخ 93/9/12 برگزار می گردد.
 • کلاس های جبرانی استاد نوروزی نشلجی به شرح ذیل در کلاس 316 برگزار می گردد:
 • درس مدار الکتریکی 2 مورخ 93/9/2 از ساعت 15:00 الی 17:00
 • درس سیگنال مورخ 93/9/9 از ساعت 15:00 الی 17:00
 • درس الکترونیک دیجیتال مورخ 93/9/16 از ساعت 15:00 الی 17:00
 • کلاس های استاد وطنیان روز چهارشنبه مورخ 93/8/28 برگزار نمی گردد
 • کلاس جبرانی استاد جهرمی روز دوشنبه 93/9/10 در کلاس 317 به شرح ذیل برگزار می گردد:
 • درس شبکه 1 از ساعت 8:00 الی 10:00 و درس شبکه 2 از ساعت 10:30 الی 13:30
 • کلاس های شبکه 1 و 2 و آزمایشگاه شبکه استاد  خانم جهرمی در روز یکشنبه مورخ 93/9/3 برگزار نمی گردد.
 • کلاس های استاد محمد احمدی روز دوشنبه مورخ 93/6/26 برگزار نمی گردد.
 • کلاس جبرانی درس مدار منطقی استاد نوروزی نشلجی در روز شنبه مورخ 93/9/8 از ساعت 15:00 الی 17:00 در کلاس 317 برگزار می گردد.
 • کلاس جبرانی درس مدار الکترونیکی استاد نوروزی نشلجی در روز شنبه مورخ 93/9/1 از ساعت 15:00 الی 17:00 در کلاس 317 برگزار می گردد.
 • جلسه توجیهی کاراموزی و پروژه استاد بابک یاری در مورخ 93/9/4 و 93/9/18 در سایت شماره 3 مجتمع 1 برگزار می گردد.
 • کلاس جبرانی درس معادلات دیفرانسیل استاد کماچی روز یکشنبه مورخ 93/8/25 از ساعت 10:00 الی 12:15 در کلاس 316 برگزار می گردد.
 • قابل توجه دانشجویانی که در ترم پاییز  با آقای شکری درس کارورزی یا پروژه اخذ نموده‌اند (کلیک کنید)
 • کلاس درس ریزپردازنده استاد جبلی روز یکشنبه 93/8/18 برگزار نمیگردد.باقی کلاس های ایشان در روز یکشنبه به قوت خود باقی است.
 • کلاس های استادمصطفی نوروزی روز یکشنبه 93/8/18 برگزار نمی گردد.
 • کلیه کلاس های استاد پرکار روز یکشنبه مورخ 1393/08/18 برگزار نمیگردد.
 • کلاس توجیهی دروس کارآموزی و پروژه اساتید مجتبی صدیق فضلی ، حسن مهربانی و سهیل آمایه روز پنجشنبه 93/8/22 ساعت 9 در محل سایت 5 برگزار میگردد.
 • کلیه کلاس های استاد افشین شریفی چهارشنبه مورخ 1393/08/14 تشکیل نخواهد شد.
 • کلاس های جبرانی استاد رفیع حسنی مقدم درس اقتصاد مهندسی پنج شنبه مورخ 1393/08/22 ساعت 7/50 الی 10/05 کلاس 317 برگزار می گردد.
 • کلاس های استاد مصطفی نوروزی روزشنبه 93/8/17 برگزار نمیگردد.
 • دانشجویانی که درس پروژه و کارآموزی را با استاد مهدی علی سلطانی در نیمسال اول94-93  اخذ نموده اند جهت هماهنگی تا 93/8/15 فرصت دارند با ایمیل ایشان به نشانی mehdi_alisoltani@yahoo.com  ارتباط برقرار نمایند. یا روزهای یکشنبه با ایشان ملاقات نمایند.
 • کلاس توجیهی دروس کارآموزی و پروژه استاد پرکار روز پنجشنبه 93/8/8 ساعت 11:30 در محل سایت 2 برگزار میگردد.
 • کلاس سیستم عامل استاد مسعودی فر یکشنبه ها ساعت 7/50 الی 10/05 از سایت 1 به کلاس 324 منتقل شد.
 • کلاس های استاد محمدابراهیم خاکی روز های 93/8/11 و 93/8/18 برگزار نمیگردد. کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.
 • کلاسهای استاد مهرناز طیبی روز دوشنبه مورخ 93/7/28 برگزار نمی گردد.
 • کلاسهای استاد عیسی پور روز پنجشنبه مورخ 93/7/17 برگزار نمی گردد.
 • کلاسهای استاد مهدی امیرمیاندرق روز سه شنبه مورخ 93/7/15 و چهارشنبه 93/7/16 برگزار نمی گردد.
 • کلاس زبان ماشین و برنامه سازی سیستم ساعت 13:45 تا 16 استاد علامرضا وطنیان  روز چهارشنبه مورخ 93/7/16 برگزار نمی گردد.
 • دانشجویانی که درس پروژه و کارآموزی را با استاد پیام پرکار در نیمسال دوم 93-92 اخذ نموده اند جهت تحویل فقط تا 93/5/22 فرصت دارند به ایمیل ایشان به نشانی payamporkar@yahoo.com  ارائه نمایند. در غیر اینصورت نمره ناتمام ثبت خواهد 
پرسش و پاسخ    |