فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۰ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشگاه آزاد واحد دماوندحقوقحقوق (کارشناسی پیوسته)کارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندعلوم تربیتیآموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی (کارشناسی)کارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوند-کاردانی معماریکاردانی ناپیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندالکترونیکالکترونیک (کاردانی پیوسته و ناپیوسته)کاردانی ناپیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندعلوم تربیتیمدیریت و برنامه ریزی آموزشی (کارشناسی)کارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندعمرانکاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمانکاردانی ناپیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوند-مهندسی تکنولوژی معماریکارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندالکترونیکمهندسی برق الکترونیککارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندزبان انگلیسیمترجمی زبان انگلیسی (کارشناسی)کارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندمکانیکمهندسی مکانیک طراحی جامدات (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته)کارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندمحیط زیستمهندسی منابع طبیعی محیط زیست (کارشناسی)کارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوند-نقشه کشی معماریکارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندحسابداریحسابداری (کاردانی - کارشناسی)کاردانی ناپیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندکامپیوتر - نرم افزارعلمی کاربردی کامپیوتر (کاردانی پیوسته و ناپیوسته)کاردانی ناپیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندزبان انگلیسیآموزش زبان انگلیسی (کارشناسی)کارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندمکانیکمهندسی مکانیک حرارت و سیالات (کارشناسی)کارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندمعماریکاردانی معماریکاردانی ناپیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندالکتروتکنیکالکتروتکنیک (کاردانی پیوسته)کاردانی ناپیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندکامپیوتر - نرم افزارمهندسی کامپیوتر نرم افزار (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته)کارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندمعماریمهندسی تکنولوژی معماریکارشناسی پیوسته