فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۰ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشگاه آزاد واحد دماوندزمین شناسیزمین شناسی (کارشناسی)کارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندصنایعمهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها(کارشناسی)کارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندمعمارینقشه کشی معماریکارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندزمین شناسیزمین شناسی- نفت (کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندعلوم ارتباطاتعلوم ارتباطات اجتماعی روزنامه نگاری (کارشناسی)کارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندعلوم ارتباطاتعلوم ارتباطات روابط عمومی (کارشناسی)کارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندعلوم تربیتیآموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی (کارشناسی)کارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوند-کاردانی معماریکاردانی ناپیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندالکترونیکالکترونیک (کاردانی پیوسته و ناپیوسته)کاردانی ناپیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندحقوقحقوق (کارشناسی پیوسته)کارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندعلوم تربیتیمدیریت و برنامه ریزی آموزشی (کارشناسی)کارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندعمرانکاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمانکاردانی ناپیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوند-مهندسی تکنولوژی معماریکارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندالکترونیکمهندسی برق الکترونیککارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندزبان انگلیسیمترجمی زبان انگلیسی (کارشناسی)کارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندمکانیکمهندسی مکانیک طراحی جامدات (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته)کارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندمحیط زیستمهندسی منابع طبیعی محیط زیست (کارشناسی)کارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوند-نقشه کشی معماریکارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندحسابداریحسابداری (کاردانی - کارشناسی)کاردانی ناپیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندکامپیوتر - نرم افزارعلمی کاربردی کامپیوتر (کاردانی پیوسته و ناپیوسته)کاردانی ناپیوسته