لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۰ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشگاه آزاد واحد دماوند(تنظیم نشده)کاردانی معماریکاردانی
دانشگاه آزاد واحد دماوند(تنظیم نشده)مهندسی تکنولوژی معماریکارشناسی
دانشگاه آزاد واحد دماوند(تنظیم نشده)نقشه کشی معماریکارشناسی
دانشگاه آزاد واحد دماوندمعماریکاردانی معماریکاردانی
دانشگاه آزاد واحد دماوندمعماریمهندسی تکنولوژی معماریکارشناسی
دانشگاه آزاد واحد دماوندمعمارینقشه کشی معماریکارشناسی
دانشگاه آزاد واحد دماوندحسابداریحسابداری (کاردانی - کارشناسی)کاردانی
دانشگاه آزاد واحد دماوندحسابداری حسابداریکارشناسی
دانشگاه آزاد واحد دماوندالکترونیکالکترونیک (کاردانی پیوسته و ناپیوسته)کاردانی
دانشگاه آزاد واحد دماوندالکترونیکمهندسی برق الکترونیککارشناسی
دانشگاه آزاد واحد دماوندالکتروتکنیکالکتروتکنیک (کاردانی پیوسته)کاردانی
دانشگاه آزاد واحد دماوندبرق و قدرتمهندسی برق و قدرت (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته)کارشناسی
دانشگاه آزاد واحد دماوندکامپیوتر - نرم افزارعلمی کاربردی کامپیوتر (کاردانی پیوسته و ناپیوسته)کاردانی
دانشگاه آزاد واحد دماوندکامپیوتر - نرم افزارمهندسی کامپیوتر نرم افزار (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته)کارشناسی
دانشگاه آزاد واحد دماوندحقوقحقوق (کارشناسی پیوسته)کارشناسی
دانشگاه آزاد واحد دماوندحقوقحقوق خصوص کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندزمین شناسیزمین شناسی (کارشناسی)کارشناسی
دانشگاه آزاد واحد دماوندزمین شناسیزمین شناسی- نفت (کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندزبان انگلیسیمترجمی زبان انگلیسی (کارشناسی)کارشناسی
دانشگاه آزاد واحد دماوندزبان انگلیسیآموزش زبان انگلیسی (کارشناسی)کارشناسی