فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۰ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشگاه آزاد واحد دماوندمعماریکاردانی معماریکاردانی ناپیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندالکتروتکنیکالکتروتکنیک (کاردانی پیوسته)کاردانی ناپیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندکامپیوتر - نرم افزارمهندسی کامپیوتر نرم افزار (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته)کارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندزبان انگلیسیآموزش زبان انگلیسی (کارشناسی)کارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندمکانیکمهندسی مکانیک حرارت و سیالات (کارشناسی)کارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندمعماریمهندسی تکنولوژی معماریکارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندبرق و قدرتمهندسی برق و قدرت (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته)کارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندحسابداری حسابداریکارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندزبان انگلیسیتربیت مترجم زبان انگلیسیکارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندعلوم تربیتیآموزش ابتداییکارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندحقوقحقوق خصوص کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندحسابداریحسابداریکارشناسی ناپیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندحقوقحقوق بین المللکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندحقوقحقوق عمومیکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندزبان انگلیسیآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندزبان انگلیسیزبان و ادبیات انگلیسیکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندزبان انگلیسیمترجمی زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندبرق و قدرتمهندسی برق قدرتکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندعلوم ارتباطاتعلوم ارتباطات اجتماعیکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندکامپیوتر - نرم افزارمهندسی کامپیوتر نرم افزارکارشناسی ارشد