لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۰ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشگاه آزاد واحد دماوندعلوم تربیتیآموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی (کارشناسی)کارشناسی
دانشگاه آزاد واحد دماوندعلوم تربیتیمدیریت و برنامه ریزی آموزشی (کارشناسی)کارشناسی
دانشگاه آزاد واحد دماوندعلوم ارتباطاتعلوم ارتباطات اجتماعی روزنامه نگاری (کارشناسی)کارشناسی
دانشگاه آزاد واحد دماوندعلوم ارتباطاتعلوم ارتباطات روابط عمومی (کارشناسی)کارشناسی
دانشگاه آزاد واحد دماوندمکانیکمهندسی مکانیک طراحی جامدات (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته)کارشناسی
دانشگاه آزاد واحد دماوندمکانیکمهندسی مکانیک حرارت و سیالات (کارشناسی)کارشناسی
دانشگاه آزاد واحد دماوندمحیط زیستمهندسی منابع طبیعی محیط زیست (کارشناسی)کارشناسی
دانشگاه آزاد واحد دماوندصنایعمهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها(کارشناسی)کارشناسی
دانشگاه آزاد واحد دماوندعمرانکاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمانکاردانی
دانشگاه آزاد واحد دماوندعمرانمهندسی عمران کارشناسی
دانشگاه آزاد واحد دماوندزبان انگلیسیتربیت مترجم زبان انگلیسیکارشناسی
دانشگاه آزاد واحد دماوندعلوم تربیتیآموزش ابتداییکارشناسی
دانشگاه آزاد واحد دماوندزمین شناسیمهندسی نفتکارشناسی
دانشگاه آزاد واحد دماوندصنایعمهندسی صنایعکارشناسی
دانشگاه آزاد واحد دماوندمکانیکمهندسی مکانیککارشناسی
دانشگاه آزاد واحد دماوندکامپیوتر - نرم افزاررباتیککارشناسی
دانشگاه آزاد واحد دماوندمعماریمهندسی معماریکارشناسی
دانشگاه آزاد واحد دماوندحسابداریحسابداریکارشناسی ناپیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندعمرانمهندسی اجرایی عمرانکارشناسی ناپیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندبرق و قدرتمهندسی تکنولوژی برق قدرتکارشناسی ناپیوسته