لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۸۰ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشگاه آزاد واحد دماوندکامپیوتر - نرم افزارمهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکاردانی
دانشگاه آزاد واحد دماوندمعماریمعماریکارشناسی ناپیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندزبان انگلیسیآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندزبان انگلیسیزبان و ادبیات انگلیسیکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندزبان انگلیسیمترجمی زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندحقوقحقوق بین المللکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندحقوقحقوق جزا و جرم شناسیکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندحقوقحقوق عمومیکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندحسابداریحسابداریکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندعلوم ارتباطاتعلوم ارتباطات اجتماعیکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندعلوم تربیتیعلوم تربیتی برنامه ریزی درسیکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندعلوم تربیتیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندصنایعمدیریت اجراییکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندمعماریمدیرت شهریکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندحسابداریمدیرت مالیکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندکامپیوتر - نرم افزارمدیریت فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندزمین شناسیمهندسی اکتشاف نفتکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندزمین شناسیزمین شناسی نفتکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندالکترونیکمهندسی برق الکترونیککارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندبرق و قدرتمهندسی برق قدرتکارشناسی ارشد