فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۸۰ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشگاه آزاد واحد دماوندصنایعمدیریت اجراییکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندحسابداریحسابداریکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندحسابداریمدیرت مالیکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندحقوقحقوق جزا و جرم شناسیکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندالکترونیکمهندسی برق الکترونیککارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندمحیط زیستمهندسی منابع طبیعی - محیط زیست - آلودگی های محیط زیستکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندمکانیکمهندسی مکانیک - تبدیل انرژیکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندعلوم تربیتیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندعلوم تربیتیعلوم تربیتی برنامه ریزی درسیکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندبرق و قدرتمهندسی برق کنترلکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندمعماریمهندسی معماریکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندمعماریمدیرت شهریکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندکامپیوتر - نرم افزارمدیریت فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندعمرانمهندسی عمران -مهندسی سازهکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندعمرانمهندسی عمران سازهکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندعمرانمهندسی عمران مدیرت ساختکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندعمرانمهندسی عمران - مهندسی راه و ترابریکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندصنایعمهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وریکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندمکانیکمهندسی مکانیک - ساخت و تولیدکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندمکانیکمهندسی مکانیک - طراحی کاربردیکارشناسی ارشد