فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۸۰ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشگاه آزاد واحد دماوندبرق و قدرتمهندسی تکنولوژی برق قدرتکارشناسی ناپیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندزمین شناسیمهندسی نفتکارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندصنایعمهندسی صنایعکارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندعمرانمهندسی عمران کارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندمکانیکمهندسی مکانیککارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندکامپیوتر - نرم افزارمهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکاردانی ناپیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندکامپیوتر - نرم افزاررباتیککارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندزمین شناسیزمین شناسی نفتکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندزمین شناسیمهندسی اکتشاف نفتکارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندمعماریمهندسی معماریکارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندمعماریمعماریکارشناسی ناپیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندعمرانمهندسی اجرایی عمرانکارشناسی ناپیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندعلوم تربیتیمدیریت آموزشیدکترای تخصصی
دانشگاه آزاد واحد دماوندحسابداریحسابداریدکترای تخصصی
دانشگاه آزاد واحد دماوندمحیط زیستمحیط زیست - آلودگی محیط زیستدکترای تخصصی
دانشگاه آزاد واحد دماوندمکانیکمهندسی مکانیک - طراحی جامداتدکترای تخصصی
دانشگاه آزاد واحد دماوندبرق و قدرتمهندسی برق کنترل و سیستمدکترای تخصصی
دانشگاه آزاد واحد دماوندعلوم ارتباطاتمدیریت رسانهدکترای تخصصی
دانشگاه آزاد واحد دماوندبرق و قدرتمهندسی برق قدرتدکترای تخصصی
دانشگاه آزاد واحد دماوندمکانیکمهندسی مکانیک - تبدیل انرژیدکترای تخصصی