پیش ثبت نام گروه حسابداری ورودی ۹۵و ماقبل برای ترم بهمن۹۹

عنوان فرم
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • شماره دانشجویی*
  2
 • دروس مورد تقاضای نیمسال بهمن 99*
  3
 • با توجه به تغییر چارت مقطع کارشناسی پیوسته رشته حسابداری از ورودی سال 96، دروس دانشجویان ورودی های 95 و ماقبل با توجه به اعلام دانشجویان ارائه خواهد شد.
  4