دفترچه تلفن

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیایمیلآدرس
1آقای دکترملک محمدیمعاونت آموزش76301225-35داخلی 2334ساختمان اداری طبقه همکف
2آقای دکتررنجبریمدیر کل آموزش و تحصیلات تکمیلی76301225-392164ساختمان اداری طبقه 2
3آقای مهندسنصیریمدیریت آموزش76301225-352324ساختمان اداری طبقه همکف
4آقایعلیرضا خسرویرئیس کارگزینی هیات علمی76301252مستقیم2337kazrgozini.asatid@gmail.comساختمان اداری- طبقه همکف
5آقای مهندسعسگریانمسئول اداره امتحانات76301225-352233ساختمان اداری طبقه دوم
6آقایعلی خسرویکارشناس امتحانات76301225-392234ساختمان اداری طبقه دوم
7آقایمحمد شیرخانیکارشناس امتحانات76301225-392234ساختمان اداری طبقه دوم
8آقایحبیب نیاکارشناس آموزش رشته های عمران و مکانیک76301225-352557ساختمان آموزشی شماره 2
9آقایحامد سمنانیمسئول دفتر معاونت آموزشی76301225-352334semnani_uni83@yahoo.comساختمان اداری طبقه اول
10آقایباغبانمسئول کارگزینی اساتیدحق التدریس76301225-352339kargozini.damavand@gmail.comساختمان اداری طبقه اول