دفترچه تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرس
1آقای دکتراسدالهیمعاونت علمی76301225-392334ساختمان اداری
2آقای حامدسمنانیمسئول دفتر معاونت علمی76301225-392334ساختمان اداری
3آقای مهندسغفاریکارگزینی هیات علمی76301225-392337ساختمان اداری
4خانمملکیکارگزینی هیات علمی76301252مستقیم2346ساختمان اداری
5آقای مهندسعسگریانمسئول اداره امتحانات76301225-392233ساختمان اداری
6آقای علیخسرویکارشناس امتحانات76301225-392234ساختمان اداری
7آقای مهندستقویدفتر خدمات آموزشی76301225-392318ساختمان اداری
8آقای مهندسرحیمیمسئول برنامه ریزی و سنجش و نظارت76301225-392339ساختمان اداری
9آقای مهندساکبریکارشناس سنجش و پذیرش76301225-392339ساختمان اداری
10آقای حمیدعلیانمسئول فارغ التحصیلان76301225-392361ساختمان اداری
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۴ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۸