دفترچه تلفن


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرس
20آقایموسوی خرمکارشناس آموزش رشته های عمران و مکانیک76301225-392432مجتمع 1
2آقای حامدسمنانیمسئول دفتر معاونت علمی76301225-392241ساختمان اداری
10آقای حمیدعلیانمسئول فارغ التحصیلان76301225-392361ساختمان اداری
16آقای حمیدخسرویبایگانی دانشکده فنی و مهندسی76301225-39مجتمع 1
1آقای دکتراسدالهیمعاونت علمی76301225-392241ساختمان اداری
14آقای دکترخواجه صالحانیرئیس دانشکده فنی و مهندسی76301225-39مجتمع 1
15آقای دکترصیفیمسئول آموزش دانشکده فنی و مهندسی76301225-39مجتمع 1
23آقای دکترعبداللهی فرمدیر گروه تربیت بدنی76301225-39مجتمع 1
24آقای دکترملک محمدیرئیس دانشکده علوم انسانی76301225-39مجتمع 3
25آقای دکترشرف الدینمسئول دانشکده علوم انسانی76301225-39مجتمع 3
آخرین ویرایش۱۶ مرداد ۱۳۹۸