دفترچه تلفن


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرس
1آقای دکتراسدالهیمعاونت علمی76301225-392241ساختمان اداری
22آقای مهندساشرفیکارشناس آموزش رشته های زبان، محیط زیست، ارتباطات و حسابداری -مسئول ساختمان 176301225-392432مجتمع 1
17آقای میلادامیریکارشناس آموزش رشته حقوق76301225-392660مجتمع 1
9آقای مهندساکبریکارشناس سنجش و پذیرش76301225-392339ساختمان اداری
19آقای محدحسینتسلیمیکارشناس آموزش مقطع ارشد مکانیک، رشته برق(3گرایش)، کامپیوتر، صنایع، معماری وعمران76301225-392432مجتمع 1
7آقای مهندستقویدفتر خدمات آموزشی76301225-392318ساختمان اداری
34آقای دکترجمالیمدیر گروه صنایع و مدیریت اجرایی و کسب و کار76301225-392526مجتمع 3
32آقای دکترحکیمیمدیر گروه برق76301225-392418مجتمع 3
18خانم دکترخرم نژادیانمدیر گروه محیط زیست76301225-392616مجتمع 1
6آقای علیخسرویکارشناس امتحانات76301225-392234ساختمان اداری
آخرین ویرایش۱۶ مرداد ۱۳۹۸