دفترچه تلفن


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرس
16آقای حمیدخسرویبایگانی دانشکده فنی و مهندسی76301225-39مجتمع 1
7آقای مهندستقویدفتر خدمات آموزشی76301225-392318ساختمان اداری
24آقای دکترملک محمدیرئیس دانشکده علوم انسانی76301225-39مجتمع 3
14آقای دکترخواجه صالحانیرئیس دانشکده فنی و مهندسی76301225-39مجتمع 1
11آقای محمدکرمانیفارغ التحصیلان76301225-392362ساختمان اداری
12آقای مجیدصفائیفارغ التحصیلان76301225-392363ساختمان اداری
32آقای دکترحکیمیمدیر گروه برق76301225-392418مجتمع 3
23آقای دکترعبداللهی فرمدیر گروه تربیت بدنی76301225-39مجتمع 1
21خانم دکترضرابیمدیر گروه حقوق76301225-392660مجتمع 1
34آقای دکترجمالیمدیر گروه صنایع و مدیریت اجرایی و کسب و کار76301225-392526مجتمع 3
آخرین ویرایش۱۶ مرداد ۱۳۹۸