دفترچه تلفن


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرس
14آقای دکترخواجه صالحانیرئیس دانشکده فنی و مهندسی76301225-39مجتمع 1
15آقای دکترصیفیمسئول آموزش دانشکده فنی و مهندسی76301225-39مجتمع 1
16آقای حمیدخسرویبایگانی دانشکده فنی و مهندسی76301225-39مجتمع 1
23آقای دکترعبداللهی فرمدیر گروه تربیت بدنی76301225-39مجتمع 1
24آقای دکترملک محمدیرئیس دانشکده علوم انسانی76301225-39مجتمع 3
25آقای دکترشرف الدینمسئول دانشکده علوم انسانی76301225-39مجتمع 3
26آقای علیرضاربیعیمسئول بایگانی76301225-39مجتمع 3
5آقای مهندسعسگریانمسئول اداره امتحانات76301225-392233ساختمان اداری
6آقای علیخسرویکارشناس امتحانات76301225-392234ساختمان اداری
1آقای دکتراسدالهیمعاونت علمی76301225-392241ساختمان اداری
آخرین ویرایش۱۶ مرداد ۱۳۹۸