دفترچه تلفن


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیایمیلآدرس
28آقایدکتر ضرابیمدیر گروه حقوق76301225-392660مجتمع 1
23آقایدکتر عبداللهی فرمدیر گروه تربیت بدنی76301225-392775سالن ورزشی
25آقایدکتر عسکریمدیر گروه کامپیوتر76301225-392418مجتمع 3
21آقایربیعیمسئول بایگانی76301225-392180ساختمان اداری
15آقایرحیمیمسئول برنامه ریزی و سنجش و نظارت76301225-392339ساختمان اداری
9آقایسهرابی پورکارشناس پرستاری76301225-392752دانشکده پرستاری
17آقایشرف الدینمسئول کارشناسان آموزش و مقطع دکتری76301225-392164ساختمان اداری
32آقایصفائیفارغ التحصیلان76301225-392363ساختمان اداری
4آقای مهندسعسگریانمسئول اداره امتحانات76301225-392233ساختمان اداری
5آقایعلی خسرویکارشناس امتحانات76301225-392234ساختمان اداری
آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۳۹۸