دفترچه تلفن


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرس
2آقای حامدسمنانیمسئول دفتر معاونت علمی76301225-392241ساختمان اداری
7آقای مهندستقویدفتر خدمات آموزشی76301225-392318ساختمان اداری
3آقای مهندسغفاریکارگزینی هیات علمی76301225-392337ساختمان اداری
8آقای مهندسرحیمیمسئول برنامه ریزی و سنجش و نظارت76301225-392339ساختمان اداری
9آقای مهندساکبریکارشناس سنجش و پذیرش76301225-392339ساختمان اداری
4خانمملکیکارگزینی هیات علمی76301252مستقیم2346ساختمان اداری
10آقای حمیدعلیانمسئول فارغ التحصیلان76301225-392361ساختمان اداری
11آقای محمدکرمانیفارغ التحصیلان76301225-392362ساختمان اداری
12آقای مجیدصفائیفارغ التحصیلان76301225-392363ساختمان اداری
33آقای دکتردهقانمدیر گروه عمران76301225-392416مجتمع 3
آخرین ویرایش۱۶ مرداد ۱۳۹۸