دفترچه تلفن


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیایمیلآدرس
2آقایغفاریکارگزینی هیات علمی76301225-392337kargozini.asatid@gmail.comساختمان اداری
15آقایرحیمیمسئول برنامه ریزی و سنجش و نظارت76301225-392339ساختمان اداری
16آقایاکبریکارشناس سنجش و پذیرش76301225-392339ساختمان اداری
3خانمفاتحیکارگزینی هیات علمی76301252مستقیم2346kazrgozini.asatid@gmail.comساختمان اداری
30آقایعلیانمسئول فارغ التحصیلان76301225-392361ساختمان اداری
31آقایکرمانیفارغ التحصیلان76301225-392362ساختمان اداری
32آقایصفائیفارغ التحصیلان76301225-392363ساختمان اداری
29آقایدکتر دهقانمدیر گروه عمران76301225-392416مجتمع 3
25آقایدکتر عسکریمدیر گروه کامپیوتر76301225-392418مجتمع 3
26آقایدکتر حکیمیمدیر گروه برق76301225-392418مجتمع 3
آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۳۹۸