دفترچه تلفن


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیایمیلآدرس
15آقایرحیمیمسئول برنامه ریزی و سنجش و نظارت76301225-392339ساختمان اداری
16آقایاکبریکارشناس سنجش و پذیرش76301225-392339ساختمان اداری
17آقایشرف الدینمسئول کارشناسان آموزش و مقطع دکتری76301225-392164ساختمان اداری
18آقایمختاریکارشناس آموزش مقطع ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت شهری و حقوق76301225-392167ساختمان اداری
19آقایتسلیمیکارشناس آموزش مقطع ارشد مکانیک، رشته برق(3گرایش)، کامپیوتر، صنایع، معماری وعمران76301225-392315ساختمان اداری
20خانمنواییکارشناس آموزش مقطع ارشد رشته مدیریت مالی، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، حسابداری،زبان انگلیسی، علوم ارتباطات، محیط زیست و زمین شناسی76301225-392207ساختمان اداری
21آقایربیعیمسئول بایگانی76301225-392180ساختمان اداری
22آقایدکتر جمالیمدیر گروه صنایع و مدیریت اجرایی و کسب و کار76301225-392526مجتمع 3
23آقایدکتر عبداللهی فرمدیر گروه تربیت بدنی76301225-392775سالن ورزشی
24خانمدکتر خرم نژادیانمدیر گروه محیط زیست76301225-392616مجتمع 1
آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۳۹۸