دفترچه تلفن

نمایش ۲۱ تا ۲۸ مورد از کل ۲۸ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیایمیلآدرس
22آقایدکتر ناظریمدیر گروه صنایع و مدیریت اجرایی و کسب و کار76301225-392526مجتمع 3
23آقایدکتر عبداللهی فرمدیر گروه تربیت بدنی76301225-392775سالن ورزشی
24خانمدکتر خرم نژادیانمدیر گروه محیط زیست76301225-392616مجتمع 1
25آقایدکتر عسکریمدیر گروه کامپیوتر76301225-392418مجتمع 3
26آقایدکتر حکیمیمدیر گروه برق76301225-392418مجتمع 3
27خانمدکتر خرم نژادیانمدیر گروه مهندسی محیط زیست76301225-392616مجتمع 1
28آقایدکتر ضرابیمدیر گروه حقوق76301225-392660مجتمع 1
29آقایدکتر دهقانمدیر گروه عمران76301225-392416مجتمع 3