دفترچه تلفن


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیایمیلآدرس
22آقایدکتر جمالیمدیر گروه صنایع و مدیریت اجرایی و کسب و کار76301225-392526مجتمع 3
23آقایدکتر عبداللهی فرمدیر گروه تربیت بدنی76301225-392775سالن ورزشی
24خانمدکتر خرم نژادیانمدیر گروه محیط زیست76301225-392616مجتمع 1
25آقایدکتر عسکریمدیر گروه کامپیوتر76301225-392418مجتمع 3
26آقایدکتر حکیمیمدیر گروه برق76301225-392418مجتمع 3
27خانمدکتر خرم نژادیانمدیر گروه مهندسی محیط زیست76301225-392616مجتمع 1
28آقایدکتر ضرابیمدیر گروه حقوق76301225-392660مجتمع 1
29آقایدکتر دهقانمدیر گروه عمران76301225-392416مجتمع 3
30آقایعلیانمسئول فارغ التحصیلان76301225-392361ساختمان اداری
31آقایکرمانیفارغ التحصیلان76301225-392362ساختمان اداری
آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۳۹۸