دفترچه تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرس
21خانم دکترضرابیمدیر گروه حقوق76301225-392660مجتمع 1
22آقای مهندساشرفیکارشناس آموزش رشته های معماری و برق -مسئول ساختمان 176301225-392432مجتمع 1
23آقای دکترعبداللهی فرمدیر گروه تربیت بدنی76301225-392555مجتمع 3
24آقای دکترعبداللهی فررئیس دانشکده علوم انسانی76301225-392555مجتمع 3
25آقای دکترشرف الدینمسئول دانشکده علوم انسانی76301225-392426مجتمع 3
26آقای علیرضاربیعیمسئول بایگانی76301225-392513مجتمع 3
27آقای سید عباسمیرعابدینیمسئول ساختمان مجتمع آموزشی شماره 376301225-392554مجتمع 3
28آقای مهندسفیضیکارشناس آموزش رشته حقوق76301225-392512مجتمع 3
29آقای مهندسمختاریکارشناس آموزش مقطع ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت شهری و حقوق76301225-392557مجتمع 3
30خانم مهندسنواییکارشناس آموزش مقطع ارشد رشته مدیریت مالی، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، حسابداری،زبان انگلیسی، علوم ارتباطات، محیط زیست و زمین شناسی76301225-392511مجتمع 3
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۴ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۸