دفترچه تلفن


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرس
21خانم دکترضرابیمدیر گروه حقوق76301225-392660مجتمع 1
23آقای دکترعبداللهی فرمدیر گروه تربیت بدنی76301225-39مجتمع 1
31آقای دکترعسکریمدیر گروه کامپیوتر76301225-392418مجتمع 3
5آقای مهندسعسگریانمسئول اداره امتحانات76301225-392233ساختمان اداری
10آقای حمیدعلیانمسئول فارغ التحصیلان76301225-392361ساختمان اداری
3آقای مهندسغفاریکارگزینی هیات علمی76301225-392337ساختمان اداری
28آقای مهندسفیضیکارشناس آموزش رشته معماری و برق76301225-392512مجتمع 3
29آقای مهندسمختاریکارشناس آموزش مقطع ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت شهری و حقوق76301225-392557مجتمع 3
24آقای دکترملک محمدیرئیس دانشکده علوم انسانی76301225-39مجتمع 3
4خانمملکیکارگزینی هیات علمی76301252مستقیم2346ساختمان اداری
آخرین ویرایش۱۶ مرداد ۱۳۹۸