دفترچه تلفن


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرس
28آقای مهندسفیضیکارشناس آموزش رشته حقوق76301225-392512مجتمع 3
26آقای علیرضاربیعیمسئول بایگانی76301225-392513مجتمع 3
34آقای دکترجمالیمدیر گروه صنایع و مدیریت اجرایی و کسب و کار76301225-392526مجتمع 3
16آقای حمیدخسرویبایگانی دانشکده فنی و مهندسی76301225-392540مجتمع 1
20آقایموسوی خرمکارشناس آموزش رشته های عمران و مکانیک ، صنایع، زمین شناسی و محیط زیست76301225-392545مجتمع 1
27آقای سید عباسمیرعابدینیمسئول ساختمان مجتمع آموزشی شماره 376301225-392554مجتمع 3
23آقای دکترعبداللهی فرمدیر گروه تربیت بدنی76301225-392555مجتمع 3
24آقای دکترعبداللهی فررئیس دانشکده علوم انسانی76301225-392555مجتمع 3
29آقای مهندسمختاریکارشناس آموزش مقطع ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت شهری و حقوق76301225-392557مجتمع 3
18خانم دکترخرم نژادیانمدیر گروه محیط زیست76301225-392616مجتمع 1
آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۸