دفترچه تلفن


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیایمیلآدرس
13آقایاشرفیکارشناس آموزش رشته های زبان، محیط زیست، ارتباطات و حسابداری -مسئول ساختمان 176301225-392432مجتمع 1
10آقایفیضیکارشناس آموزش رشته معماری و برق76301225-392512مجتمع 3
22آقایدکتر جمالیمدیر گروه صنایع و مدیریت اجرایی و کسب و کار76301225-392526مجتمع 3
12آقایمیرعابدینیمسئول ساختمان مجتمع آموزشی شماره 376301225-392554مجتمع 3
7آقایموسوی خرمکارشناس آموزش رشته های عمران و مکانیک76301225-392557مجتمع 3
24خانمدکتر خرم نژادیانمدیر گروه محیط زیست76301225-392616مجتمع 1
27خانمدکتر خرم نژادیانمدیر گروه مهندسی محیط زیست76301225-392616مجتمع 1
11آقایمیلاد امیریکارشناس آموزش رشته حقوق76301225-392660مجتمع 1
28آقایدکتر ضرابیمدیر گروه حقوق76301225-392660مجتمع 1
9آقایسهرابی پورکارشناس پرستاری76301225-392752دانشکده پرستاری
آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۳۹۸