دفترچه تلفن


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرس
21خانم دکترضرابیمدیر گروه حقوق76301225-392660مجتمع 1
22آقای مهندساشرفیکارشناس آموزش رشته های زبان، محیط زیست، ارتباطات و حسابداری -مسئول ساختمان 176301225-392432مجتمع 1
23آقای دکترعبداللهی فرمدیر گروه تربیت بدنی76301225-39مجتمع 1
24آقای دکترملک محمدیرئیس دانشکده علوم انسانی76301225-39مجتمع 3
25آقای دکترشرف الدینمسئول دانشکده علوم انسانی76301225-39مجتمع 3
26آقای علیرضاربیعیمسئول بایگانی76301225-39مجتمع 3
27آقای سید عباسمیرعابدینیمسئول ساختمان مجتمع آموزشی شماره 376301225-392554مجتمع 3
28آقای مهندسفیضیکارشناس آموزش رشته معماری و برق76301225-392512مجتمع 3
29آقای مهندسمختاریکارشناس آموزش مقطع ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت شهری و حقوق76301225-392557مجتمع 3
30خانم مهندسنواییکارشناس آموزش مقطع ارشد رشته مدیریت مالی، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، حسابداری،زبان انگلیسی، علوم ارتباطات، محیط زیست و زمین شناسی76301225-392511مجتمع 3
آخرین ویرایش۱۶ مرداد ۱۳۹۸