دفترچه تلفن


نمایش ۳۱ تا ۳۴ مورد از کل ۳۴ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرس
10آقای حمیدعلیانمسئول فارغ التحصیلان76301225-392361ساختمان اداری
16آقای حمیدخسرویبایگانی دانشکده فنی و مهندسی76301225-392540مجتمع 1
2آقای حامدسمنانیمسئول دفتر معاونت علمی76301225-392334ساختمان اداری
20آقایموسوی خرمکارشناس آموزش رشته های عمران و مکانیک ، صنایع، زمین شناسی و محیط زیست76301225-392545مجتمع 1
آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۸