دفترچه تلفن


نمایش ۳۱ تا ۳۴ مورد از کل ۳۴ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرس
31آقای دکترعسکریمدیر گروه کامپیوتر76301225-392418مجتمع 3
32آقای دکترحکیمیمدیر گروه برق76301225-392418مجتمع 3
33آقای دکتردهقانمدیر گروه عمران76301225-392416مجتمع 3
34آقای دکترجمالیمدیر گروه صنایع و مدیریت اجرایی و کسب و کار76301225-392526مجتمع 3
آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۸