دفترچه تلفن


نمایش ۳۱ تا ۳۴ مورد از کل ۳۴ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرس
32آقای دکترحکیمیمدیر گروه برق76301225-392418مجتمع 3
33آقای دکتردهقانمدیر گروه عمران76301225-392416مجتمع 3
34آقای دکترجمالیمدیر گروه صنایع و مدیریت اجرایی و کسب و کار76301225-392526مجتمع 3
4خانمملکیکارگزینی هیات علمی76301252مستقیم2346ساختمان اداری
آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۸