دفترچه تلفن


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرس
34آقای دکترجمالیمدیر گروه صنایع و مدیریت اجرایی و کسب و کار76301225-392526مجتمع 3
33آقای دکتردهقانمدیر گروه عمران76301225-392416مجتمع 3
32آقای دکترحکیمیمدیر گروه برق76301225-392418مجتمع 3
31آقای دکترعسکریمدیر گروه کامپیوتر76301225-392418مجتمع 3
30خانم مهندسنواییکارشناس آموزش مقطع ارشد رشته مدیریت مالی، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، حسابداری،زبان انگلیسی، علوم ارتباطات، محیط زیست و زمین شناسی76301225-392511مجتمع 3
29آقای مهندسمختاریکارشناس آموزش مقطع ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت شهری و حقوق76301225-392557مجتمع 3
28آقای مهندسفیضیکارشناس آموزش رشته حقوق76301225-392512مجتمع 3
27آقای سید عباسمیرعابدینیمسئول ساختمان مجتمع آموزشی شماره 376301225-392554مجتمع 3
26آقای علیرضاربیعیمسئول بایگانی76301225-392513مجتمع 3
25آقای دکترشرف الدینمسئول دانشکده علوم انسانی76301225-392426مجتمع 3
آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۸