دفترچه تلفن


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرس
30خانم مهندسنواییکارشناس آموزش مقطع ارشد رشته مدیریت مالی، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، حسابداری،زبان انگلیسی، علوم ارتباطات، محیط زیست و زمین شناسی76301225-392511مجتمع 3
18خانم دکترخرم نژادیانمدیر گروه محیط زیست76301225-392616مجتمع 1
21خانم دکترضرابیمدیر گروه حقوق76301225-392660مجتمع 1
4خانمملکیکارگزینی هیات علمی76301252مستقیم2346ساختمان اداری
17آقای میلادفیضیکارشناس آموزش رشته حقوق76301225-392660مجتمع 1
3آقای مهندسغفاریکارگزینی هیات علمی76301225-392337ساختمان اداری
5آقای مهندسعسگریانمسئول اداره امتحانات76301225-392233ساختمان اداری
7آقای مهندستقویدفتر خدمات آموزشی76301225-392318ساختمان اداری
8آقای مهندسرحیمیمسئول برنامه ریزی و سنجش و نظارت76301225-392339ساختمان اداری
9آقای مهندساکبریکارشناس سنجش و پذیرش76301225-392339ساختمان اداری
آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۸