دفترچه تلفن


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیایمیلآدرس
31آقایکرمانیفارغ التحصیلان76301225-392362ساختمان اداری
20خانمنواییکارشناس آموزش مقطع ارشد رشته مدیریت مالی، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، حسابداری،زبان انگلیسی، علوم ارتباطات، محیط زیست و زمین شناسی76301225-392207ساختمان اداری
11آقایمیلاد امیریکارشناس آموزش رشته حقوق76301225-392660مجتمع 1
12آقایمیرعابدینیمسئول ساختمان مجتمع آموزشی شماره 376301225-392554مجتمع 3
7آقایموسوی خرمکارشناس آموزش رشته های عمران و مکانیک76301225-392557مجتمع 3
1آقای دکترملک محمدیمعاونت آموزش76301225-392334ساختمان اداری
18آقایمختاریکارشناس آموزش مقطع ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت شهری و حقوق76301225-392167ساختمان اداری
10آقایفیضیکارشناس آموزش رشته معماری و برق76301225-392512مجتمع 3
3خانمفاتحیکارگزینی هیات علمی76301252مستقیم2346kazrgozini.asatid@gmail.comساختمان اداری
2آقایغفاریکارگزینی هیات علمی76301225-392337kargozini.asatid@gmail.comساختمان اداری
آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۳۹۸