دفترچه تلفن


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرس
8آقای مهندسرحیمیمسئول برنامه ریزی و سنجش و نظارت76301225-392339ساختمان اداری
26آقای علیرضاربیعیمسئول بایگانی76301225-392513مجتمع 3
33آقای دکتردهقانمدیر گروه عمران76301225-392416مجتمع 3
14آقای دکترخواجه صالحانیرئیس دانشکده فنی و مهندسی76301225-392658مجتمع 1
6آقای علیخسرویکارشناس امتحانات76301225-392234ساختمان اداری
16آقای حمیدخسرویبایگانی دانشکده فنی و مهندسی76301225-392540مجتمع 1
18خانم دکترخرم نژادیانمدیر گروه محیط زیست76301225-392616مجتمع 1
32آقای دکترحکیمیمدیر گروه برق76301225-392418مجتمع 3
34آقای دکترجمالیمدیر گروه صنایع و مدیریت اجرایی و کسب و کار76301225-392526مجتمع 3
7آقای مهندستقویدفتر خدمات آموزشی76301225-392318ساختمان اداری
آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۸