دفترچه تلفن


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرس
3آقای مهندسغفاریکارگزینی هیات علمی76301225-392337ساختمان اداری
4خانمملکیکارگزینی هیات علمی76301252مستقیم2346ساختمان اداری
13آقای مهندسسهرابی پورکارشناس پرستاری76301225-392752دانشکده پرستاری
9آقای مهندساکبریکارشناس سنجش و پذیرش76301225-392339ساختمان اداری
6آقای علیخسرویکارشناس امتحانات76301225-392234ساختمان اداری
19آقای محدحسینتسلیمیکارشناس آموزش مقطع ارشد مکانیک، رشته برق(3گرایش)، کامپیوتر، صنایع، معماری وعمران76301225-392432مجتمع 1
29آقای مهندسمختاریکارشناس آموزش مقطع ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت شهری و حقوق76301225-392557مجتمع 3
30خانم مهندسنواییکارشناس آموزش مقطع ارشد رشته مدیریت مالی، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، حسابداری،زبان انگلیسی، علوم ارتباطات، محیط زیست و زمین شناسی76301225-392511مجتمع 3
20آقایموسوی خرمکارشناس آموزش رشته های عمران و مکانیک76301225-392432مجتمع 1
22آقای مهندساشرفیکارشناس آموزش رشته های زبان، محیط زیست، ارتباطات و حسابداری -مسئول ساختمان 176301225-392432مجتمع 1
آخرین ویرایش۱۶ مرداد ۱۳۹۸