دفترچه تلفن


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرس
13آقای مهندسسهرابی پورکارشناس پرستاری76301225-392752دانشکده پرستاری
17آقای میلادفیضیکارشناس آموزش رشته حقوق76301225-392660مجتمع 1
21خانم دکترضرابیمدیر گروه حقوق76301225-392660مجتمع 1
14آقای دکترخواجه صالحانیرئیس دانشکده فنی و مهندسی76301225-392658مجتمع 1
18خانم دکترخرم نژادیانمدیر گروه محیط زیست76301225-392616مجتمع 1
29آقای مهندسمختاریکارشناس آموزش مقطع ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت شهری و حقوق76301225-392557مجتمع 3
23آقای دکترعبداللهی فرمدیر گروه تربیت بدنی76301225-392555مجتمع 3
24آقای دکترعبداللهی فررئیس دانشکده علوم انسانی76301225-392555مجتمع 3
27آقای سید عباسمیرعابدینیمسئول ساختمان مجتمع آموزشی شماره 376301225-392554مجتمع 3
20آقایموسوی خرمکارشناس آموزش رشته های عمران و مکانیک ، صنایع، زمین شناسی و محیط زیست76301225-392545مجتمع 1
آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۸