دفترچه تلفن


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیایمیلآدرس
7آقایموسوی خرمکارشناس آموزش رشته های عمران و مکانیک76301225-392557مجتمع 3
10آقایفیضیکارشناس آموزش رشته معماری و برق76301225-392512مجتمع 3
12آقایمیرعابدینیمسئول ساختمان مجتمع آموزشی شماره 376301225-392554مجتمع 3
22آقایدکتر جمالیمدیر گروه صنایع و مدیریت اجرایی و کسب و کار76301225-392526مجتمع 3
25آقایدکتر عسکریمدیر گروه کامپیوتر76301225-392418مجتمع 3
26آقایدکتر حکیمیمدیر گروه برق76301225-392418مجتمع 3
29آقایدکتر دهقانمدیر گروه عمران76301225-392416مجتمع 3
11آقایمیلاد امیریکارشناس آموزش رشته حقوق76301225-392660مجتمع 1
13آقایاشرفیکارشناس آموزش رشته های زبان، محیط زیست، ارتباطات و حسابداری -مسئول ساختمان 176301225-392432مجتمع 1
24خانمدکتر خرم نژادیانمدیر گروه محیط زیست76301225-392616مجتمع 1
آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۳۹۸