دفترچه تلفن


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیایمیلآدرس
1آقای دکترملک محمدیمعاونت آموزش76301225-392334ساختمان اداری
2آقایغفاریکارگزینی هیات علمی76301225-392337kargozini.asatid@gmail.comساختمان اداری
3خانمفاتحیکارگزینی هیات علمی76301252مستقیم2346kazrgozini.asatid@gmail.comساختمان اداری
4آقای مهندسعسگریانمسئول اداره امتحانات76301225-392233ساختمان اداری
5آقایعلی خسرویکارشناس امتحانات76301225-392234ساختمان اداری
7آقایموسوی خرمکارشناس آموزش رشته های عمران و مکانیک76301225-392557مجتمع 3
8آقایحامد سمنانیمسئول دفتر معاونت آموزشی76301225-392334semnani_uni83@yahoo.comساختمان اداری
9آقایسهرابی پورکارشناس پرستاری76301225-392752دانشکده پرستاری
10آقایفیضیکارشناس آموزش رشته معماری و برق76301225-392512مجتمع 3
11آقایمیلاد امیریکارشناس آموزش رشته حقوق76301225-392660مجتمع 1
آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۳۹۸