دفترچه تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرس
20آقایموسوی خرمکارشناس آموزش رشته های عمران و مکانیک ، صنایع، زمین شناسی و محیط زیست76301225-392545مجتمع 1
2آقای حامدسمنانیمسئول دفتر معاونت علمی76301225-392334ساختمان اداری
10آقای حمیدعلیانمسئول فارغ التحصیلان76301225-392361ساختمان اداری
16آقای حمیدخسرویبایگانی دانشکده فنی و مهندسی76301225-392540مجتمع 1
1آقای دکتراسدالهیمعاونت علمی76301225-392334ساختمان اداری
14آقای دکترخواجه صالحانیرئیس دانشکده فنی و مهندسی76301225-392658مجتمع 1
15آقای دکترصیفیمسئول آموزش دانشکده فنی و مهندسی76301225-392408مجتمع 1
23آقای دکترعبداللهی فرمدیر گروه تربیت بدنی76301225-392555مجتمع 3
24آقای دکترعبداللهی فررئیس دانشکده علوم انسانی76301225-392555مجتمع 3
25آقای دکترشرف الدینمسئول دانشکده علوم انسانی76301225-392426مجتمع 3
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۴ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۸