دفترچه تلفن


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیایمیلآدرس
15آقایرحیمیمسئول برنامه ریزی و سنجش و نظارت76301225-392339ساختمان اداری
16آقایاکبریکارشناس سنجش و پذیرش76301225-392339ساختمان اداری
17آقایشرف الدینمسئول کارشناسان آموزش و مقطع دکتری76301225-392164ساختمان اداری
18آقایمختاریکارشناس آموزش مقطع ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت شهری و حقوق76301225-392167ساختمان اداری
19آقایتسلیمیکارشناس آموزش مقطع ارشد مکانیک، رشته برق(3گرایش)، کامپیوتر، صنایع، معماری وعمران76301225-392315ساختمان اداری
21آقایربیعیمسئول بایگانی76301225-392180ساختمان اداری
22آقایدکتر جمالیمدیر گروه صنایع و مدیریت اجرایی و کسب و کار76301225-392526مجتمع 3
23آقایدکتر عبداللهی فرمدیر گروه تربیت بدنی76301225-392775سالن ورزشی
25آقایدکتر عسکریمدیر گروه کامپیوتر76301225-392418مجتمع 3
26آقایدکتر حکیمیمدیر گروه برق76301225-392418مجتمع 3
آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۳۹۸