دفترچه تلفن


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرس
31آقای دکترعسکریمدیر گروه کامپیوتر76301225-392418مجتمع 3
32آقای دکترحکیمیمدیر گروه برق76301225-392418مجتمع 3
33آقای دکتردهقانمدیر گروه عمران76301225-392416مجتمع 3
34آقای دکترجمالیمدیر گروه صنایع و مدیریت اجرایی و کسب و کار76301225-392526مجتمع 3
27آقای سید عباسمیرعابدینیمسئول ساختمان مجتمع آموزشی شماره 376301225-392554مجتمع 3
6آقای علیخسرویکارشناس امتحانات76301225-392234ساختمان اداری
26آقای علیرضاربیعیمسئول بایگانی76301225-392513مجتمع 3
12آقای مجیدصفائیفارغ التحصیلان76301225-392363ساختمان اداری
19آقای محدحسینتسلیمیکارشناس آموزش مقطع ارشد مکانیک، رشته برق(3گرایش)، کامپیوتر، صنایع، معماری وعمران76301225-392430مجتمع 1
11آقای محمدکرمانیفارغ التحصیلان76301225-392362ساختمان اداری
آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۸