دفترچه تلفن


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرس
3آقای مهندسغفاریکارگزینی هیات علمی76301225-392337ساختمان اداری
5آقای مهندسعسگریانمسئول اداره امتحانات76301225-392233ساختمان اداری
7آقای مهندستقویدفتر خدمات آموزشی76301225-392318ساختمان اداری
8آقای مهندسرحیمیمسئول برنامه ریزی و سنجش و نظارت76301225-392339ساختمان اداری
9آقای مهندساکبریکارشناس سنجش و پذیرش76301225-392339ساختمان اداری
13آقای مهندسسهرابی پورکارشناس پرستاری76301225-392752دانشکده پرستاری
22آقای مهندساشرفیکارشناس آموزش رشته های معماری و برق -مسئول ساختمان 176301225-392432مجتمع 1
28آقای مهندسفیضیکارشناس آموزش رشته حقوق76301225-392512مجتمع 3
29آقای مهندسمختاریکارشناس آموزش مقطع ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت شهری و حقوق76301225-392557مجتمع 3
17آقای میلادفیضیکارشناس آموزش رشته حقوق76301225-392660مجتمع 1
آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۸