دفترچه تلفن


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیایمیلآدرس
28آقایدکتر ضرابیمدیر گروه حقوق76301225-392660مجتمع 1
29آقایدکتر دهقانمدیر گروه عمران76301225-392416مجتمع 3
30آقایعلیانمسئول فارغ التحصیلان76301225-392361ساختمان اداری
31آقایکرمانیفارغ التحصیلان76301225-392362ساختمان اداری
32آقایصفائیفارغ التحصیلان76301225-392363ساختمان اداری
1آقای دکترملک محمدیمعاونت آموزش76301225-392334ساختمان اداری
4آقای مهندسعسگریانمسئول اداره امتحانات76301225-392233ساختمان اداری
3خانمفاتحیکارگزینی هیات علمی76301252مستقیم2346kazrgozini.asatid@gmail.comساختمان اداری
20خانمنواییکارشناس آموزش مقطع ارشد رشته مدیریت مالی، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، حسابداری،زبان انگلیسی، علوم ارتباطات، محیط زیست و زمین شناسی76301225-392207ساختمان اداری
24خانمدکتر خرم نژادیانمدیر گروه محیط زیست76301225-392616مجتمع 1
آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۳۹۸