دفترچه تلفن


نمایش ۳۱ تا ۳۴ مورد از کل ۳۴ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرس
4خانمملکیکارگزینی هیات علمی76301252مستقیم2346ساختمان اداری
18خانم دکترخرم نژادیانمدیر گروه محیط زیست76301225-392616مجتمع 1
21خانم دکترضرابیمدیر گروه حقوق76301225-392660مجتمع 1
30خانم مهندسنواییکارشناس آموزش مقطع ارشد رشته مدیریت مالی، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، حسابداری،زبان انگلیسی، علوم ارتباطات، محیط زیست و زمین شناسی76301225-392511مجتمع 3
آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۸