دفترچه تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرس
1آقای دکتراسدالهیمعاونت علمی76301225-392334ساختمان اداری
22آقای مهندساشرفیکارشناس آموزش رشته های معماری و برق -مسئول ساختمان 176301225-392432مجتمع 1
9آقای مهندساکبریکارشناس سنجش و پذیرش76301225-392339ساختمان اداری
19آقای محدحسینتسلیمیکارشناس آموزش مقطع ارشد مکانیک، رشته برق(3گرایش)، کامپیوتر، صنایع، معماری وعمران76301225-392430مجتمع 1
7آقای مهندستقویدفتر خدمات آموزشی76301225-392318ساختمان اداری
34آقای دکترجمالیمدیر گروه صنایع و مدیریت اجرایی و کسب و کار76301225-392526مجتمع 3
32آقای دکترحکیمیمدیر گروه برق76301225-392418مجتمع 3
18خانم دکترخرم نژادیانمدیر گروه محیط زیست76301225-392616مجتمع 1
6آقای علیخسرویکارشناس امتحانات76301225-392234ساختمان اداری
16آقای حمیدخسرویبایگانی دانشکده فنی و مهندسی76301225-392540مجتمع 1
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۴ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۸