دفترچه تلفن


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیایمیلآدرس
13آقایاشرفیکارشناس آموزش رشته های زبان، محیط زیست، ارتباطات و حسابداری -مسئول ساختمان 176301225-392432مجتمع 1
16آقایاکبریکارشناس سنجش و پذیرش76301225-392339ساختمان اداری
19آقایتسلیمیکارشناس آموزش مقطع ارشد مکانیک، رشته برق(3گرایش)، کامپیوتر، صنایع، معماری وعمران76301225-392315ساختمان اداری
14آقایتقویدفتر خدمات آموزشی76301225-392318ساختمان اداری
8آقایحامد سمنانیمسئول دفتر معاونت آموزشی76301225-392334semnani_uni83@yahoo.comساختمان اداری
22آقایدکتر جمالیمدیر گروه صنایع و مدیریت اجرایی و کسب و کار76301225-392526مجتمع 3
26آقایدکتر حکیمیمدیر گروه برق76301225-392418مجتمع 3
24خانمدکتر خرم نژادیانمدیر گروه محیط زیست76301225-392616مجتمع 1
27خانمدکتر خرم نژادیانمدیر گروه مهندسی محیط زیست76301225-392616مجتمع 1
29آقایدکتر دهقانمدیر گروه عمران76301225-392416مجتمع 3
آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۳۹۸