دفترچه تلفن


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرس
14آقای دکترخواجه صالحانیرئیس دانشکده فنی و مهندسی76301225-392658مجتمع 1
33آقای دکتردهقانمدیر گروه عمران76301225-392416مجتمع 3
26آقای علیرضاربیعیمسئول بایگانی76301225-392513مجتمع 3
8آقای مهندسرحیمیمسئول برنامه ریزی و سنجش و نظارت76301225-392339ساختمان اداری
2آقای حامدسمنانیمسئول دفتر معاونت علمی76301225-392334ساختمان اداری
13آقای مهندسسهرابی پورکارشناس پرستاری76301225-392752دانشکده پرستاری
25آقای دکترشرف الدینمسئول دانشکده علوم انسانی76301225-392426مجتمع 3
12آقای مجیدصفائیفارغ التحصیلان76301225-392363ساختمان اداری
15آقای دکترصیفیمسئول آموزش دانشکده فنی و مهندسی76301225-392408مجتمع 1
21خانم دکترضرابیمدیر گروه حقوق76301225-392660مجتمع 1
آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۸