دفترچه تلفن


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرس
23آقای دکترعبداللهی فرمدیر گروه تربیت بدنی76301225-392555مجتمع 3
24آقای دکترعبداللهی فررئیس دانشکده علوم انسانی76301225-392555مجتمع 3
31آقای دکترعسکریمدیر گروه کامپیوتر76301225-392418مجتمع 3
5آقای مهندسعسگریانمسئول اداره امتحانات76301225-392233ساختمان اداری
10آقای حمیدعلیانمسئول فارغ التحصیلان76301225-392361ساختمان اداری
3آقای مهندسغفاریکارگزینی هیات علمی76301225-392337ساختمان اداری
17آقای میلادفیضیکارشناس آموزش رشته حقوق76301225-392660مجتمع 1
28آقای مهندسفیضیکارشناس آموزش رشته حقوق76301225-392512مجتمع 3
29آقای مهندسمختاریکارشناس آموزش مقطع ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت شهری و حقوق76301225-392557مجتمع 3
4خانمملکیکارگزینی هیات علمی76301252مستقیم2346ساختمان اداری
آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۸