دفترچه تلفن


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیایمیلآدرس
14آقایتقویدفتر خدمات آموزشی76301225-392318ساختمان اداری
31آقایکرمانیفارغ التحصیلان76301225-392362ساختمان اداری
32آقایصفائیفارغ التحصیلان76301225-392363ساختمان اداری
26آقایدکتر حکیمیمدیر گروه برق76301225-392418مجتمع 3
23آقایدکتر عبداللهی فرمدیر گروه تربیت بدنی76301225-392775سالن ورزشی
28آقایدکتر ضرابیمدیر گروه حقوق76301225-392660مجتمع 1
22آقایدکتر جمالیمدیر گروه صنایع و مدیریت اجرایی و کسب و کار76301225-392526مجتمع 3
29آقایدکتر دهقانمدیر گروه عمران76301225-392416مجتمع 3
24خانمدکتر خرم نژادیانمدیر گروه محیط زیست76301225-392616مجتمع 1
27خانمدکتر خرم نژادیانمدیر گروه مهندسی محیط زیست76301225-392616مجتمع 1
آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۳۹۸