دفترچه تلفن


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرس
33آقای دکتردهقانمدیر گروه عمران76301225-392416مجتمع 3
18خانم دکترخرم نژادیانمدیر گروه محیط زیست76301225-392616مجتمع 1
31آقای دکترعسکریمدیر گروه کامپیوتر76301225-392418مجتمع 3
15آقای دکترصیفیمسئول آموزش دانشکده فنی و مهندسی76301225-39مجتمع 1
5آقای مهندسعسگریانمسئول اداره امتحانات76301225-392233ساختمان اداری
26آقای علیرضاربیعیمسئول بایگانی76301225-39مجتمع 3
8آقای مهندسرحیمیمسئول برنامه ریزی و سنجش و نظارت76301225-392339ساختمان اداری
25آقای دکترشرف الدینمسئول دانشکده علوم انسانی76301225-39مجتمع 3
2آقای حامدسمنانیمسئول دفتر معاونت علمی76301225-392241ساختمان اداری
27آقای سید عباسمیرعابدینیمسئول ساختمان مجتمع آموزشی شماره 376301225-392554مجتمع 3
آخرین ویرایش۱۶ مرداد ۱۳۹۸