دفترچه تلفن


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیایمیلآدرس
25آقایدکتر عسکریمدیر گروه کامپیوتر76301225-392418مجتمع 3
4آقای مهندسعسگریانمسئول اداره امتحانات76301225-392233ساختمان اداری
21آقایربیعیمسئول بایگانی76301225-392180ساختمان اداری
15آقایرحیمیمسئول برنامه ریزی و سنجش و نظارت76301225-392339ساختمان اداری
8آقایحامد سمنانیمسئول دفتر معاونت آموزشی76301225-392334semnani_uni83@yahoo.comساختمان اداری
12آقایمیرعابدینیمسئول ساختمان مجتمع آموزشی شماره 376301225-392554مجتمع 3
30آقایعلیانمسئول فارغ التحصیلان76301225-392361ساختمان اداری
17آقایشرف الدینمسئول کارشناسان آموزش و مقطع دکتری76301225-392164ساختمان اداری
1آقای دکترملک محمدیمعاونت آموزش76301225-392334ساختمان اداری
11آقایمیلاد امیریکارشناس آموزش رشته حقوق76301225-392660مجتمع 1
آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۳۹۸