دفترچه تلفن


نمایش ۳۱ تا ۳۴ مورد از کل ۳۴ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرس
9آقای مهندساکبریکارشناس سنجش و پذیرش76301225-392339ساختمان اداری
13آقای مهندسسهرابی پورکارشناس پرستاری76301225-392752دانشکده پرستاری
3آقای مهندسغفاریکارگزینی هیات علمی76301225-392337ساختمان اداری
4خانمملکیکارگزینی هیات علمی76301252مستقیم2346ساختمان اداری
آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۸