دفترچه تلفن


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیایمیلآدرس
17آقایشرف الدینمسئول کارشناسان آموزش و مقطع دکتری76301225-392164ساختمان اداری
18آقایمختاریکارشناس آموزش مقطع ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت شهری و حقوق76301225-392167ساختمان اداری
21آقایربیعیمسئول بایگانی76301225-392180ساختمان اداری
20خانمنواییکارشناس آموزش مقطع ارشد رشته مدیریت مالی، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، حسابداری،زبان انگلیسی، علوم ارتباطات، محیط زیست و زمین شناسی76301225-392207ساختمان اداری
4آقای مهندسعسگریانمسئول اداره امتحانات76301225-392233ساختمان اداری
5آقایعلی خسرویکارشناس امتحانات76301225-392234ساختمان اداری
19آقایتسلیمیکارشناس آموزش مقطع ارشد مکانیک، رشته برق(3گرایش)، کامپیوتر، صنایع، معماری وعمران76301225-392315ساختمان اداری
14آقایتقویدفتر خدمات آموزشی76301225-392318ساختمان اداری
1آقای دکترملک محمدیمعاونت آموزش76301225-392334ساختمان اداری
8آقایحامد سمنانیمسئول دفتر معاونت آموزشی76301225-392334semnani_uni83@yahoo.comساختمان اداری
آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۳۹۸