دفترچه تلفن


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرس
11آقای محمدکرمانیفارغ التحصیلان76301225-392362ساختمان اداری
12آقای مجیدصفائیفارغ التحصیلان76301225-392363ساختمان اداری
15آقای دکترصیفیمسئول آموزش دانشکده فنی و مهندسی76301225-392408مجتمع 1
33آقای دکتردهقانمدیر گروه عمران76301225-392416مجتمع 3
31آقای دکترعسکریمدیر گروه کامپیوتر76301225-392418مجتمع 3
32آقای دکترحکیمیمدیر گروه برق76301225-392418مجتمع 3
25آقای دکترشرف الدینمسئول دانشکده علوم انسانی76301225-392426مجتمع 3
19آقای محدحسینتسلیمیکارشناس آموزش مقطع ارشد مکانیک، رشته برق(3گرایش)، کامپیوتر، صنایع، معماری وعمران76301225-392430مجتمع 1
22آقای مهندساشرفیکارشناس آموزش رشته های معماری و برق -مسئول ساختمان 176301225-392432مجتمع 1
30خانم مهندسنواییکارشناس آموزش مقطع ارشد رشته مدیریت مالی، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، حسابداری،زبان انگلیسی، علوم ارتباطات، محیط زیست و زمین شناسی76301225-392511مجتمع 3
آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۸