دفترچه تلفن


نمایش ۳۱ تا ۳۴ مورد از کل ۳۴ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرس
14آقای دکترخواجه صالحانیرئیس دانشکده فنی و مهندسی76301225-392658مجتمع 1
17آقای میلادفیضیکارشناس آموزش رشته حقوق76301225-392660مجتمع 1
21خانم دکترضرابیمدیر گروه حقوق76301225-392660مجتمع 1
13آقای مهندسسهرابی پورکارشناس پرستاری76301225-392752دانشکده پرستاری
آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۸