دفترچه تلفن


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیایمیلآدرس
1آقای دکترملک محمدیمعاونت آموزش76301225-392334ساختمان اداری
4آقای مهندسعسگریانمسئول اداره امتحانات76301225-392233ساختمان اداری
5آقایعلی خسرویکارشناس امتحانات76301225-392234ساختمان اداری
7آقایموسوی خرمکارشناس آموزش رشته های عمران و مکانیک76301225-392557مجتمع 3
9آقایسهرابی پورکارشناس پرستاری76301225-392752دانشکده پرستاری
10آقایفیضیکارشناس آموزش رشته معماری و برق76301225-392512مجتمع 3
11آقایمیلاد امیریکارشناس آموزش رشته حقوق76301225-392660مجتمع 1
12آقایمیرعابدینیمسئول ساختمان مجتمع آموزشی شماره 376301225-392554مجتمع 3
13آقایاشرفیکارشناس آموزش رشته های زبان، محیط زیست، ارتباطات و حسابداری -مسئول ساختمان 176301225-392432مجتمع 1
14آقایتقویدفتر خدمات آموزشی76301225-392318ساختمان اداری
آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۳۹۸