دفترچه تلفن


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیایمیلآدرس
25آقایدکتر عسکریمدیر گروه کامپیوتر76301225-392418مجتمع 3
26آقایدکتر حکیمیمدیر گروه برق76301225-392418مجتمع 3
27خانمدکتر خرم نژادیانمدیر گروه مهندسی محیط زیست76301225-392616مجتمع 1
28آقایدکتر ضرابیمدیر گروه حقوق76301225-392660مجتمع 1
29آقایدکتر دهقانمدیر گروه عمران76301225-392416مجتمع 3
30آقایعلیانمسئول فارغ التحصیلان76301225-392361ساختمان اداری
31آقایکرمانیفارغ التحصیلان76301225-392362ساختمان اداری
32آقایصفائیفارغ التحصیلان76301225-392363ساختمان اداری
2آقایغفاریکارگزینی هیات علمی76301225-392337kargozini.asatid@gmail.comساختمان اداری
3خانمفاتحیکارگزینی هیات علمی76301252مستقیم2346kazrgozini.asatid@gmail.comساختمان اداری
آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۳۹۸