دفترچه تلفن


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیایمیلآدرس
9آقایسهرابی پورکارشناس پرستاری76301225-392752دانشکده پرستاری
1آقای دکترملک محمدیمعاونت آموزش76301225-392334ساختمان اداری
2آقایغفاریکارگزینی هیات علمی76301225-392337kargozini.asatid@gmail.comساختمان اداری
3خانمفاتحیکارگزینی هیات علمی76301252مستقیم2346kazrgozini.asatid@gmail.comساختمان اداری
4آقای مهندسعسگریانمسئول اداره امتحانات76301225-392233ساختمان اداری
5آقایعلی خسرویکارشناس امتحانات76301225-392234ساختمان اداری
8آقایحامد سمنانیمسئول دفتر معاونت آموزشی76301225-392334semnani_uni83@yahoo.comساختمان اداری
14آقایتقویدفتر خدمات آموزشی76301225-392318ساختمان اداری
15آقایرحیمیمسئول برنامه ریزی و سنجش و نظارت76301225-392339ساختمان اداری
16آقایاکبریکارشناس سنجش و پذیرش76301225-392339ساختمان اداری
آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۳۹۸