فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۰ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشگاه آزاد واحد دماوندمعماریمهندسی تکنولوژی معماریکارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندبرق و قدرتمهندسی برق و قدرت (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته)کارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندصنایعمهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها(کارشناسی)کارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندمعمارینقشه کشی معماریکارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندزمین شناسیزمین شناسی (کارشناسی)کارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندعلوم ارتباطاتعلوم ارتباطات اجتماعی روزنامه نگاری (کارشناسی)کارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندزمین شناسیزمین شناسی- نفت (کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد دماوندعلوم ارتباطاتعلوم ارتباطات روابط عمومی (کارشناسی)کارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندعلوم تربیتیآموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی (کارشناسی)کارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوند-کاردانی معماریکاردانی ناپیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندالکترونیکالکترونیک (کاردانی پیوسته و ناپیوسته)کاردانی ناپیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندحقوقحقوق (کارشناسی پیوسته)کارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندعلوم تربیتیمدیریت و برنامه ریزی آموزشی (کارشناسی)کارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندعمرانکاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمانکاردانی ناپیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوند-مهندسی تکنولوژی معماریکارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندالکترونیکمهندسی برق الکترونیککارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندمکانیکمهندسی مکانیک طراحی جامدات (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته)کارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندمحیط زیستمهندسی منابع طبیعی محیط زیست (کارشناسی)کارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوند-نقشه کشی معماریکارشناسی پیوسته
دانشگاه آزاد واحد دماوندحسابداریحسابداری (کاردانی - کارشناسی)کاردانی ناپیوسته