لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشگاه آراد واحد دماوند(تنظیم نشده)کاردانی معماریکاردانی
دانشگاه آراد واحد دماوند(تنظیم نشده)مهندسی تکنولوژی معماریکارشناسی
دانشگاه آراد واحد دماوند(تنظیم نشده)نقشه کشی معماریکارشناسی
دانشگاه آراد واحد دماوندمعماریکاردانی معماریکاردانی
دانشگاه آراد واحد دماوندمعماریمهندسی تکنولوژی معماریکارشناسی
دانشگاه آراد واحد دماوندمعمارینقشه کشی معماریکارشناسی
دانشگاه آراد واحد دماوندحسابداریحسابداری (کاردانی - کارشناسی)کاردانی
دانشگاه آراد واحد دماوندحسابداریعلمی کاربردی حسابداریکارشناسی
دانشگاه آراد واحد دماوندالکترونیکالکترونیک (کاردانی پیوسته و ناپیوسته)کاردانی
دانشگاه آراد واحد دماوندالکترونیکمهندسی برق الکترونیککارشناسی
دانشگاه آراد واحد دماوندالکتروتکنیکالکتروتکنیک (کاردانی پیوسته)کاردانی
دانشگاه آراد واحد دماوندبرق و قدرتمهندسی برق و قدرت (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته)کارشناسی
دانشگاه آراد واحد دماوندکامپیوتر - نرم افزارعلمی کاربردی کامپیوتر (کاردانی پیوسته و ناپیوسته)کاردانی
دانشگاه آراد واحد دماوندکامپیوتر - نرم افزارمهندسی کامپیوتر نرم افزار (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته)کارشناسی
دانشگاه آراد واحد دماوندحقوقحقوق (کارشناسی پیوسته)کارشناسی
دانشگاه آراد واحد دماوندحقوقحقوق خصوص (کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشگاه آراد واحد دماوندزمین شناسیزمین شناسی (کارشناسی)کارشناسی
دانشگاه آراد واحد دماوندزمین شناسیزمین شناسی- نفت (کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشگاه آراد واحد دماوندزبان انگلیسیمترجمی زبان انگلیسی (کارشناسی)کارشناسی
دانشگاه آراد واحد دماوندزبان انگلیسیآموزش زبان انگلیسی (کارشناسی)کارشناسی